Jongen Opticiens & Optometrie logo wit
Stap gezellig binnen in onze winkel!
Vragen? Neem dan contact met ons op.
Openingstijden

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 09.00 – 18.00
Woensdag: 09.00 – 18.00
Donderdag: 09.00 – 20.00
Vrijdag: 09.00 – 18.00
Zaterdag: 09.00 – 17.00
Zondag: Gesloten

Volg ons ook op social media!
Leveringsvoorwaarden - Jongen Opticiens & Optometrie
17175
page-template,page-template-full-width,page-template-full-width-php,page,page-id-17175,eltd-core-1.1.2,audrey child-child-ver-1.0.1,audrey-ver-1.6,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-divided,eltd-sticky-header-on-scroll-down-up,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-slide-from-top,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-menu-slide-from-right,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive
 

Leveringsvoorwaarden

Jongen Opticiens & Optometrie Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Optiek: Het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip van het doen van subjectieve en/of het onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten; het aanmeten, aanpassen, assembleren, en/of aanpassen en/of het herstellen en/of het verkopen van visuele en/of optische hulpmiddelen (zoals onder andere contactlenzen en low-vision hulpmiddelen).

De Consument: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten en/of producten van het optiekbedrijf.

De ondernemer: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die het bedrijf Jongen Opticiens & Optometrie uitoefent.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Optiek die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 – Informatie vooraf

Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft de Ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Consument de plicht de Ondernemer deze informatie te verstrekken.

Artikel 4 – Prijzen
 1. Als prijs voor de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van de Ondernemer. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd.
 2. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
Artikel 5 – Offertes
 1. Alle offertes van de Ondernemer zijn gedurende veertien kalenderdagen voor hem onherroepelijk en vrijblijvend voor de Consument, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 2. De offerte vervalt van rechtswege indien zij niet binnen die termijn door de Consument wordt aanvaard.
 3. De Ondernemer zal de termijnstelling van veertien kalenderdagen of andersluidende afspraken hieromtrent uitdrukkelijk in de offerte opnemen.
 4. Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn artikel 7:46c en artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
 1. De ondernemers staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoord aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die hij en zijn voorschakels over de zaak hebben gedaan. De Ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Een aanspraak op grond van lid 1 en lid 2 vervalt indien derden of de Consument zonder toestemming van de Ondernemer herstel of andere, daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door de Ondernemer geleverde hebben verricht of laten verrichten.
 4. De Consument is gerechtigd een afschrift van de door de Ondernemer vastgestelde brilvoorschriften mede te nemen, zulks echter uitsluitend voor zover de Consument aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan.
Artikel 7 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
 1. De Ondernemer zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Ondernemer kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met de Consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte, de Consument te informeren over relevante producten en diensten van de Ondernemer en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
 2. Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Ondernemer en/of derden, kan de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten.
 3. De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van de wettelijke vergoeding. Indien de Consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer te melden.
Artikel 8 – Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de Consument is deze gehouden aan de Ondernemer die kosten te betalen die de Ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

Artikel 9 – Levertijd
 1. Bij leveringstermijn geldt als uiterste termijn voor het correct voldoen aan de overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de Consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of elektronisch schadevergoeding te verlangen en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren.
 3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient Consument de Ondernemer schriftelijk of elektronisch in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden. Gaat de Ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de Consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk of elektronisch schadevergoeding te verlangen en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren.
 4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden.
 5. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46f van het Burgerlijk Wetboek van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7:46j van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 10 – Vooruitbetaling

De Ondernemer is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de Consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Consument tot maximaal 25% van de overeengekomen prijs.

Artikel 11 – Betaling
 1. Het aan de Ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal acht dagen na ontvangst van de factuur door de Consument. De Consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
 3. Indien de Consument in verzuim is, stuur de Ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de Consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
 4. Indien de Consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
 1. De Ondernemer behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat deze volledig zijn betaald, inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 12 lid 3 en 4, onverminderd de aan de Consument op grond van de wet toekomende rechten.
 2. De Ondernemer is bij reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de Ondernemer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de Consument hem geen opdracht heeft verstrekt.
Artikel 13 – Ontbinding en overige rechtsmiddelen

Iedere tekortkoming van de Ondernemer in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de Consument de bevoegdheid om, nadat hij de Ondernemer de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen uit artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
Artikel 15 – Opschorting van de betalingsverplichting

De Consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de Consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
 1. De Ondernemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of goederen in die gevallen waarin de Ondernemer als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien.
 2. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de Consument, mits dit van tevoren is meegedeeld.
Artikel 17 – Klachten
 1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen tijdig na aflevering c.q. na het verrichten van desbetreffende diensten bij de Ondernemer moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen tijdig nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden bij de Ondernemer moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
 2. De Ondernemer dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.